Thayeria, Thayeria boehlkei--skhetz-skh_DSC_003966-