Hyphessobrycon, Hyphessobrycon eschwartzae--skhetz-skh_DSC_005767-